Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Spørgsmål og svar

Spørgsmål til Byens Mose
Spørgsmål til Engen
Spørgsmål til Skoven
Spørgsmål til Bakken
Spørgsmål til Dalen

Generelle spørgsmål

1. Hvorfor har man valgt at prioritere dette område i forbindelse med klimatilpasningsindsatsen?
Dette område er i fokus ift. kommende spildevandsplan for 2017-2026 samt behovet for at nedlægge et nærliggende renseanlæg. Dette betyder, at der skal findes en løsning til håndtering af regn- og spildevand i området.

2.Hvorfor overhovedet klimatilpasse i området?
Vi har kigget på flere løsninger for området, hvoraf klimatilpasning ser ud til at være den bedste; både i forhold til økonomi samt behovet for et alternativ til separatkloakering.

3. Hvad er oversvømmelsesrisikoen indenfor projektområdet uden projekttiltaget?
Risikoen for oversvømmelse er lav, men vi kan se at vandet løber forkerte steder hen, hvor det er til gene (eller ligefrem til skade) for infrastrukturen.

4. Hvad er oversvømmelsesrisikoen indenfor projektområdet med projekttiltaget?
Risikoen for oversvømmelse er meget lav. Ligeledes vil vi søge at lede regnvandet hen til steder, hvor det ikke er til skade eller gene.

5. Bliver risikoen for oversvømmelse større nogle steder og mindre andre steder?
Risikoen for oversvømmelse af huse, haver og veje bliver mindre ved gennemførelse af dette projekt - men der er nogle steder i terrænet på de grønne områder hvor der periodevist vil blive vådere, hvilket bl.a. er meningen med projektet.

6. Hvor meget mere vand, kan jeg forvente, at­ der kommer indenfor projektområdet?
Der kommer ikke mere vand til området, men vi vil lede vandet på overfladen i stedet for nede i kloakrør.

7. Vil vi have udgifter i forbindelse med projektet?
Projektet vil bestå både af løsninger i offentlige arealer, men også inde på privat grunde. Arbejdet inde på private grunde vil vi forsøge at løse i samarbejde med de enkelte grundejere. Der kan være nogle udgifter i forbindelse med arbejdet på private arealer, men løsningen skal ses som et alternativ til en eventuel separatkloakering, som kan være bekostelig for grundejerne.

8. Hvordan vil Forsyningen og Kommunen finansiere projektet?
Kommunen har et beløb på knap 1. mio kroner til projektet. Dette vil ikke være nok til at finansiere alle anlægsønsker. Forsyningen og Kommunen vil derfor søge om fondsmidler til at finansiere projektet. Derudover giver helhedsplanen, som er under udarbejdelse, forskellige forslag til investeringer indenfor projektområdet. Dette kan evt. danne baggrund for senere bevillingsforhandlinger. Projektets endelige udformning er således afhængig af, hvilke yderligere eksterne/interne midler, som kan opnås.

9. Er undersøgelsen af nedsivningsmodellen færdig og hvad viser den?
Modellen er klar, men der skal køres nogle simuleringer, så vi ved hvor meget vand vi kan nedsive og hvor meget der skal ledes til opsamlingsstederne i De 5 Landskaber.

10. Hvordan vil I lede regnvandet til opsamlingsstederne i De 5 Landskaber?
Der er mange måder at lede regnvand. F.eks. vil vi lede regnvandet via bl.a. grøfter langs vejene, kloakledninger enkelte steder eller lade det løbe på vejene.

11. Hvordan er renheden af regnvandet, som håndteres på overfladen?
Det vil være rent nok til at man kan lege i vandet, men ikke rent nok til at drikke det.

12. Hvordan er sikkerheden ved de større regnvandsbassiner/vandløb?
Bassiner/vandløb vil blive anlagt med flade skråninger, så det er nemt at komme væk derfra. Herudover vil vandstanden blive lav.

13. Skal jeg selv gøre noget?
Senere i projektet skal du muligvis tage stilling til, om du vil håndtere regnvandet i din egen have via f.eks. stenbede, bassiner eller faskiner (LAR) eller om du hellere vil separere regn- og spildevand.

14. Skal området separatkloakeres?
Vi er i gang med at undersøge hvilke muligheder vi har, som et alternativ til en separatkloakering. Dette skal afstemmes med forundersøgelserne samt med de enkelte grundejere.

15. Hvad er separatkloakering?
Separatkloakering betyder, at man adskiller regnvand fra spildevandet, der kommer inde fra husene.

16. Hvad er LAR (Lokal Anvendelse af Regnvand)?
LAR er et alternativ til den traditionelle afledning af regnvand til kloakkerne. Ved anvendelse af LAR ledes regnvandet i stedet ud i haven eller på andre grønne arealer, hvor det nedsiver og bliver til grundvand.

17. Hvorfor ændre noget, som allerede fungerer?
Klimatilpasningsprojektet vil sikre, at risikoen for skader og/eller gener ved oversvømmelser bliver mindre nu og fremtiden. Samtidig mener vi, at der ligger et stort uudnyttet potentiale i landskaberne, som rummer meget herlighedsværdi og værdi for byen. Vi vil gerne styrke brugen og kendskabet til landskaberne til glæde for offentligheden.

18. Vil der opføres byggeri i forbindelse med projektet?
Der vil som udgangspunkt ikke blive opført byggeri i forbindelse med projektet. Hvis muligt og ønskeligt kunne det måske komme på tale med et lille formidlingshus, hvor der fortælles om klimatilpasningsprojektet.

19. Hvad hvis jeg er bange for, at der kommer flere besøgende til mit kvarter?
De 5 Landskaber er offentlige arealer og man må derfor forvente at offentligheden har adgang. Skulle der blive mere liv og flere mennesker er der mange positive effekter: Dit lokalområde bliver blandt andet mere attraktivt, hvilket måske afspejler sig på boligpriserne. Undersøgelser viser i øvrigt, at der er en kriminalpræventiv virkning ved at flere mennesker føler ejeskab for og bruger byrummet. Man holder nemlig øje med og passer på hinanden og opretholder dermed god opførelse i byrummet.

20. Hvorfor bruger man penge på nye stier, når nogle veje, f.eks. Kystvejen, er i ringe stand?
A: Kalundborg Forsyning må kun anlægge veje og anlæg, som har relevans for deres forsyningsvirksomhed. Kalundborg Kommune har pligt til at vedligeholde kommunale veje, men kommunen har også andre pligter/interesser såsom klimatilpasning og at skabe øget rekreativ værdi. Det er derfor relevant for kommunen at understøtte klimatilpasningsprojektet, så der i samarbejde med forsyningen og borgeren bliver skabt et klimatilpasningsprojekt med merværdi.

21. Tages der hensyn til at projektet måske genererer øget trafik, støj, parkering, affald etc.?
Den endelig løsning/udformning af De 5 Landskaber er endnu i fundet. I detailplanlægningen og myndighedsbehandlingen, skal det dog undersøges om der genereres øget trafik etc. og hvordan eventuelle gener herved kan undgås/mindskes.

22. I hvilken belægning bliver stien?
Dette er endnu ikke besluttet. Umiddelbart skal materialet være komfortabelt og slidstærkt.

23. Vil det være både en gang- og cykelsti?
Dette er endnu ikke besluttet.

24. Vil stien blive belyst og forsynet med bænke/affaldsspande?
Dette er endnu ikke besluttet.

25. Hvordan kan byrummene forbedres gennem projektet?
Byrummene kan forbedres ved at gøre vandet på overfladen til en kvalitet. Vand kan være sjovt, og vand kan være flot. Vandet kan have alt fra rekreativ værdi til landskabelig værdi. Kalundborg Forsyning og Kalundborg Kommune ønsker desuden at forbedre byrummene ved i videst muligt omfang ved at inkorporere borgernes ønsker til udformningen af byrummene. Sidst men ikke mindst gøres byrummene mere tilgængelige, og hvor muligt etableres der mulighed for nye aktiviteter og funktioner uden at ødelægge eksisterende aktiviteter.

26. Hvordan kan naturen generelt forbedres gennem projekterne?
Når vandflader etableres og rørlagte vandledninger åbnes til en form for vandløb, så vil det give basis for et mere mangfoldigt plante- og dyreliv i områderne.

 


  Mere
Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk