Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Behandling af personlige oplysninger

Persondatapolitik for Kalundborg Forsyning
Behandling af personoplysninger

1. Vi er den dataansvarlige
Kalundborg Forsyning er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kalundborg Forsyning
Dokhavnsvej 15
4400 Kalundborg
CVR-nr.: 31775078
Telefon: 59 57 17 00
Mail: kundecenter@kalfor.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Kalundborg Forsyning indsamler og databehandler personoplysninger for at kunne levere vand, varme, håndtere afløb, samt for bedst muligt at kunne administrere dit kundeforhold.
De personlige oplysninger, du afgiver til os, behandles fortroligt og videregives kun, hvis det har et nødvendigt formål, og det sker altid med lovpligtig databeskyttelse.

2.1. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
I visse tilfælde behandler vi også andre oplysninger efter at have indhentet dit samtykke. Dette vil du være blevet særskilt informeret om i forbindelse med at vi har indhentet samtykket.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde det løbende kundeforhold, hvilket er følgende oplysninger:

• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
• Eventuelt CVR-nummer
• Ejerforhold
• Målernummer
• Kundenummer
• Installationsnummer
• Oplysninger om boligforhold og -type
• Ejendomsnummer
• Matrikelnummer
• Billeder af f.eks. ejendommen i forbindelse med projekter og målerinstallationer
• Forbrugsdata, dvs. målerdata/forbrug til brug for afregning (indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
• Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
• Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
• Eventuelle klagesager
• Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører og samarbejdspartnere i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig og kun i det omfang at data er relevante for tredje part. Vi videregiver dine personlige oplysninger til:
• SKAT
• Din kommune
• Private vandværker
• Entreprenører/håndværkere.
Vi overlader også din personoplysninger til vores data behandlere, som vi indgået databehandleraftaler med.

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Der må efter persondataloven ikke indsamles flere oplysninger om kunderne end nødvendigt. Dette skal forhindre unødvendig ophobning af personfølsomme oplysninger. De indsamlede oplysninger skal slettes, når de ikke længere er nødvendige for databehandleren.
Når Kalundborg Forsyning indsamler personfølsomme oplysninger om kunden, skal formålet derfor være sagligt og klart. Personfølsomme oplysninger kan indsamles af private virksomheder, og kan videregives til skattemyndigheder og offentlige myndigheder, hvis det kræves af dem jf. persondataloven.


6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på kundecenter@kalfor.dk.

7. Dine rettigheder
Data opbevares kun så længe det er nødvendigt for at opfylde Kalundborg Forsynings forpligtelser over for dig som kunde og samarbejdspartnere. Dog opbevarer vi altid bogføringsmateriale i 5 år af hensyn til bogføringsloven.
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

• Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

• Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

• Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

• Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk