Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nye vandrør i dit område

Hvorfor lægger vi nye vandrør?
Vandrør bliver skrøbelige med alderen og risikoen for revner og huller forøges. Derfor udskifter vi løbende de gamle vandrør med nye plastrør, som forventes at kunne holde mindst 75 år.


Vi lukker for vandet i korte perioder
Imens vi skifter vandrørene er det nødvendigt at afbryde for vandet i nogle timer. Inden de nye vandrør sættes i drift, skylles og renses de, og der tages analyser, så vi sikrer at vandkvaliteten er i orden.

Når der åbnes for vandet igen, kan vandet få et grumset udseende. Det skyldes, at aflejringer i vandrørene løsrives. Aflejringerne stammer blandt andet fra udfældet jern og mangan, som findes naturligt i drikkevandet. Det er ufarligt at drikke misfarvet vand. Efter en reparation vil urenhederne i vandet forsvinde, efterhånden som vandrørene bliver skyllet igennem.

Du får besked inden vi lukker for vandet
Du modtager en sms-besked 1-2 dage før vi lukker for vandet. Det kan hænde, at vi er nødt til at lukke akut for vandet. Så modtager du en sms-besked med det samme.

 

Hvad skal der ske på din private grund ?
Vandrøret som løber fra vejen og ind til din målerbrønd/hus viser ofte samme alders tegn, som vandrøret i vejarealet.
Er dit vandrør lavet af stål skal det trykprøves og muligvis udskiftes. Hvis dit vandrør er lavet af plastik, skal du ikke foretage dig noget.
Du skal som grundejer selv dække udgifterne hertil, da du ejer røret på din egen grund.

Det er en fordel for dig at udskifte stikledningen samtidig med at Kalundborg Forsyning graver ude i vejen. Ofte kan stikledningen udskiftes ved at ”skyde” den nye ledning igennem jorden, så opgravning inde på din grund begrænses mest muligt.

Kender du ikke din rørtype, kan du vente til vi har gravet ned til røret i vejen, før du bestille en trykprøvning hos din VVS-installatøren. Kontakt din VVS-installatør for et tilbud.


Hvad koster det ?

Alle udgifter til gravearbejdet udenfor dit grundskel afholdes af Kalundborg Forsyning. Udgifter i forbindelse med trykprøvning og eventuelt udskiftning af vandrøret på din egen grund afholdes af dig som grundejer. Prisen for arbejdet afhænger af omfanget.

Har du en udvidet rørforsikring er der mulighed for at den dækker udskiftningen af stikledningen. Du bør kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvor meget din forsikring dækker. 


Støv, støj og tung trafik imens vi graver.
Vi gør vores bedste for at begrænse generne mest muligt. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt af lukke adgangen for kørende trafik i en periode, mens gravearbejdet står på. Hvis det bliver aktuelt at lukke vejen, planlægges der omkørsel via en alternativ rute.


For en god ordens skyld - Uddrag af byggelovens §12 

Stk. 1
Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2
Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunkt for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Det betyder, at vi regner med, at din ejendom er i orden og er normalt funderet i forhold til jordens bæreevne.
Revner i husets ydervægge og sokkel kan skyldes, at der er problemer med fundamentet. Hvis fundamentet eller den jord, som fundamentet hviler på, ikke kan bære husets vægt, kan huset synke sammen og give såkaldte sætningsrevner.

Revner i ydervægge kan også skyldes mange andre ting. Der kan både være alvorlige og mere harmløse årsager til, at de opstår. Hvis dit hus har eller pludselig får store revner, er det en god idé at få en bygningssagkyndig til at vurdere, hvad der er årsag til revnerne, og om der er grund til at gøre noget ved dem.

Tag kontakt til os, hvis du er bekendt med forhold som gør, at der skal tages specielle hensyn til din ejendom ved gravearbejdet.

Er der sket en skade i dit hus eller på din grund i forbindelse med et gravearbejde, skal du anmelde skaden.

 

Krav til vandinstallationer på privat grund
Kravet om trykprøvning af gamle stikledninger sker i henhold til ”Fællesregulativet for vandværkerne i Kalundborg Kommune”:

Stk. 8.1.5
”Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes efter gældende lovgivning på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet eller findes utætheder, eller på anden måde gives anledning til gener.
Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning (stikledning på privat grund), eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden.”

Stk. 8.1.6
”Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion.”
Forsømmer ejeren ovenstående forpligtelser kan Kalundborg Forsyning lade arbejdet udføre på hans bekostning.

Her kan du læse regulativet i sin fulde længde.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk