Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Vandforsyning på Sejerø

Der er i 2017 opført et nyt vandværk til forsyning af alle kunderne på Sejerø. Vandværket er bygget med automatisk styring og overvågning af boringerne og behandlingen, som sikrer at vandproduktionen følger variationerne i forbruget.

Der er især stor variation i forbruget i sommer- og vinterhalvåret. Vandværket er dimensioneret til at kunne lave 15 m³ drikkevand i timen.

Vandværket får grundvand fra vandboringer, som ligger i områder omkring Kongstrup og Mastrup. Grundvandets kvalitet er påvirket af øen udformning og beliggenhed, og har et højt indhold af salt og organisk materiale (okker), som ikke kan fjernes ved almindelig vandbehandling.

For at sikre en ordentlig vandkvalitet afsaltes en delmængde af vandet i et filter, der fjerner op mod 99% af alle stofferne i vandet, så både salt- og kalkindholdet sænkes til under grænseværdierne for drikkevand. Det betyder at hårdheden nu ligger på omkring 15 °dH, hvor den tidligere var omkring 30.

Oppumpningen af grundvand er fordelt på flere boringer over et større areal for at holde balancen i grundvandsdannelsen og sikre en bæredygtig vandindvinding og et lavere saltindhold i grundvandet.

Vandledninger
I 2015-16 er der etableret nye forsyningsledninger til at forsyne kunderne med vand fra vandværket. Samtidig blev de gamle vandledninger i Sejerby renoveret. Gamle ledninger er ofte utætte og kan resultere i et stort vandspild, hvor vandet løber ud i jorden.

Der er opsat vandmålere rundt omkring på ledningsnettet, som kan hjælpe til med at opdage eventuelle lækager og vandspild og dermed sænke vandforbruget. For Sejerø er det særligt vigtigt at holde vandforbruget nede og spare på den knappe grundvandsressource på øen.

Som kunde er det en god ide at holde øje med dit vandforbrug og altid sørge for at lukke ned for vandinstallationer, som du ikke skal bruge i længere tid.


3. Aconto rate

Det er besluttet at Sejerø får sin egen taksstruktur, således at hovedparten af omkostningerne ved at etablere og drivevandforsyningen betales af forbrugerne på Sejerø.

Vandprisen skal altid afspejle de omkostninger der er ved at etablere og drive vandforsyningen. Derfor ændres vandpriserne på Sejerø i overensstemmelse med dette. 

Der er nu udsendt 3. aconto rate for vand, denne afspejler de nye takster for vandforsyningen på Sejerø som er gældende fra 1. januar 2017. Da taksterne først er blevet synlige på 3. rate, er de årlige bidrag delt på 3. og 4. rate, hvorimod den variable m3 pris først vil blive endelig reguleret på årsafregningen.

Sejerø får sin helt egen takststuktur

Din vandpris består af:
• Et årligt ledningsbidrag på 1.075 kr. (som finansierer investeringen i ledninger og vandværk)
• Et målerbidrag på 175 kr. (som dækker udgiften til vagtordningen)
• En variabel pris, der afhænger af dit forbrug.

Bruger du mere en 170 m3 vand om året, falder den variable pris for vandet. Her kan du se et skema, der viser de nye takster på Sejerø.

 

Ledningsbidrag og målerbidrag skal betales af alle ejendomme på Sejerø.
Prisændringerne har virkning fra 1. januar 2017, og afspejler det det koster at drive vandforsyning og vagtordning på øen. Vi har derfor fordelt det faste bidrag over 3. og 4. aconto regning. Taksterne for 2017 blev godkendt ved sidste møde i Kalundborg Forsynings bestyrelse.

Vandprisen før og nu
Her kan du se en sammenligning af priserne før og nu. Forskellen på prisen afhænger af, hvilket vandværk du betalte til i 2014.

 

Sammenligning af vandprisen ved 20, 60 og 80 m3 vand

Herunder kan du se, hvordan din vandpris vil se ud i fremtiden, hvis du bruger 20, 60 eller 80 m3 vand årligt. Samtidig kan du også se, hvad du skulle have betalt ved dit gamle vandværk.

Taksterne er blevet til i samarbejde med vandforsyningsrådet på Sejerø.

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk